Našim cílem je 20 Mbit/s pro každého člena spolku, říká předseda spolku Lubomír C.

 

 • Vážení členové, v průběhu několika příštích měsíců Vás budeme kontaktovat ohledně souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR). GDPR je v celé EU jednotně účinné od 25. května 2018.

Pravidla sítě TrešňovecNet

 1. ÚVOD
  Každý, kdo se stane členem sdružení a platí pravidelné členské měsíční příspěvky, může využívat síť TrešňovecNet za následujících podmínek.

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ
  • „Uživatel“ je jak řádný, tak primární člen sdružení pokud používá počítač nebo jiné zařízení připojené do sítě TrešňovecNet. Uživatel odpovídá za veškerý provoz z daného počítače.
  • „Správcem oblasti“ se stává ten člen, který se stará o připojení dané správní oblasti k ostatním správním oblastem TrešňovecNet a propojení uživatelů v této správní oblasti.

 

 1. IDENTIFIKACE UŽIVATELE
  • V rámci počítačové sítě vystupuje člen sdružení pod svým pravým jménem nebo pod unikátním identifikátorem (nickname), které uvede ve svých registračních údajích.
  • Je zakázáno vystupovat pod unikátním identifikátorem jiného člena sdružení.
  • Člen sdružení se také zavazuje, že bude pro další styk a komunikaci s orgány sdružení používat svůj unikátní identifikátor nebo své pravé jméno.

 

 1. PŘIPOJENÍ UŽIVATELE
  • O způsobu připojení uživatele do sítě TrešňovecNet rozhoduje správce oblasti.
  • Uživatel sítě zodpovídá za to, že zařízení vysílá povolenými výkony a nepřesahuje limity stanovené ČTÚ.
  • Fyzické připojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí uživatel vlastními silami na základě pokynů správce oblasti nebo s jeho pomocí.
  • Před připojením oznámí uživatel správci oblasti číslo své síťové karty (MAC) a další požadované informace. Správce oblasti umožní uživatelům používat automatický systém přidělování IP adres (DHCP server) – pokud je k dispozici. Pokud není, tak nějakou IP adresu uživateli přidělí. Je zakázáno používat jinou IP adresu, než jaká byla uživateli přidělena. V případě změny síťové karty je uživatel povinen nahlásit správci oblasti její nové číslo (MAC).
  • Mezi povinnosti správce oblasti patří:
   1. přijímání nových členů sdružení a vedení evidence členů ve své správní oblasti
   2. komunikace s připojenými členy v oblasti
   3. komunikace s Výkonným výborem
   4. odpovědnost za používání softwarového vybavení na zařízeních patřících sdružení, jež tento správce spravuje
   5. správce nesmí vědomě umožnit neoprávněný přístup do sítě TrešňovecNet
  • Pokud správce zanedbá své povinnosti, může mu být rozhodnutím Výkonného výboru odebrán statut čestného člena, pokud jej má.
  • Pokud chce uživatel ze svého počítače poskytovat nějakou službu (server), smí tak učinit pouze po dohodě se správcem oblasti.
  • Uživatel je povinen způsob připojení se správcem předem konzultovat. Z důvodu minimalizace zatížení bezdrátové sítě není doporučeno připojovat uživatele z jednoho domu více bezdrátovými zařízeními. Uživatelé v takovýchto případech vytvoří LAN, kterou připojí do bezdrátové sítě pomocí maximálně jednoho bezdrátového zařízení a antény. Stejné pravidlo platí i pro sousedící domy.

 

 1. POVINNOSTI UŽIVATELE
  • Uživatel pracuje v síti TrešňovecNet tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval nebo nebránil v užívání prostředků sítě.
  • Uživateli je zakázáno používat jakékoliv techniky, které by naznačovaly průnik do sítě či aktivity směřující k získání omezených prostředků sítě, přístupových práv, privilegovaného stavu či získání kontroly nad některým zařízením než jaké má přiděleny. Toto se týká i klientských stanic. Jestliže uživatel jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci oblasti.
  • Uživatel ručí za neoprávněné používání a šíření nelegálního programového vybavení nebo jiných prostředků, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR.
  • Uživatel nesmí záměrně přetěžovat síť. Bude-li uživatel pokračovat v přetěžování sítě i přes opakovaná upozornění správce oblasti, bude mu dostupnými technickými prostředky omezena přístupová rychlost do sítě TrešňovecNet správcem oblasti.
  • Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem hackovat zařízení v síti TrešňovecNet. Pokud toto uživatel poruší, může mu správce oblasti ihned odebrat připojení k síti TrešňovecNet.
  • Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních členů ani jiných organizací. Veškeré problémy bude řešit společně se správcem oblasti. Obecně platí, že uživatel, který způsobí rušení je povinen zařízení vypnout a požádat o pomoc správce oblasti.
  • Uživatel může používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall). Těmito prostředky ale nesmí filtrovat IP pakety typu ICMP, např. musí zajistit, aby byla služba ping u všech zařízení dostupná z celé sítě.
  • Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení uživatele nebo datech uživatele nese příslušný uživatel sám.
  • Správce oblasti není povinen poskytovat servis na programové nebo technické vybavení uživatelova zařízení nebo počítače.
  • Je zakázáno používat počítačovou síť TrešňovecNet k šíření materiálů, jejichž rozšiřování nebo veřejné vystavování je v rozporu se platnými zákony ČR. Je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele nevyžádanými elektronickými dopisy (spamem).
  • Je zakázáno šířit po sítí TrešňovecNet viry. Pokud toto uživatel nesplňuje, může mu správce oblasti až do nápravy odebrat přístup do sítě TrešňovecNet.
  • Uživatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při propojení se sousedy pomocí LAN v rámci jednoho domu nebo sousedících domů (za účelem naplnění bodu 4.x, viz výše).

 

 1. PRÁVA UŽIVATELE
  • Uživatel má právo požádat o odstranění technických problémů, které vznikají na straně sítě TrešňovecNet, a které s ním přímo souvisí. Svůj požadavek uživatel uplatňuje u svého správce oblasti.
  • Každý uživatel má právo požádat o přidělení vlastní e-mailové schránky dle typu svého členství.
  • Uživatel má právo (podle typu svého členství) časově neomezeného přístupu ke službám sítě TrešňovecNet. Toto právo je podmíněno průběžným dodržováním všech povinností uživatele a člena sdružení a dále tím, že trasa k přístupovému bodu sítě TrešňovecNet je v řádném provozním stavu.

 

 1. PRÁVA UŽIVATELE NA PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM TRESNOVEC.NET PODLE TYPU ČLENSTVÍ
  • Člen primární
   1. Člen primární má přístup ke všem službám sítě TrešňovecNet kromě přístupu na hlavní počítač.
   2. Člen primární má právo požádat o přidělení emailové schránky. Tato ale bude fungovat pouze uvnitř TrešňovecNet a nikoliv i do jiných sítí. Tzn. maily poslané do internetu se neodešlou.
  • Člen řádný
   1. Řádný člen má přístup na hlavní počítač v síti, který poskytuje další rozšířené služby. Hlavní počítač je majetkem sdružení a jeho provoz a údržba je financována z členských příspěvků. Hlavní počítač musí být v provozu alespoň jeden; může jich být i více. V případě více hlavních počítačů má řádný člen přístup na všechny.

 

 1. ZPŮSOB UPOZORŇOVÁNÍ UŽIVATELŮ
  Uživatel bude upozorněn výzvou. Výzvou se myslí emailová zpráva, telefonická domluva, osobní domluva, ICQ, IRC, Jabber či jakýkoliv jiný komunikační kanál.

 

 1. HLÁŠENÍ PORUCH

Bezprostřední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z připojení k síti TrešňovecNet, ohlašuje uživatel správci oblasti. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit vlastními silami, zda závada nespočívá v jeho koncovém zařízení, případně se pokusit podle pokynů správce oblasti vlastními silami závadu odstranit.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla TrešňovecNet nabývají účinnosti dnem jeho zveřejnění.

 

TresnovecNet zapsaný spolek

V roce 2005 začalo několik nadšenců v Horním Třešňovci provozovat první malou sít. Rychlost přenosu byla tehdy jen několik Mbs, ale proti modemu na telefonní lince velký posun vpřed. Síť pracovala na principu sdílení prostředků ve WIN XP. Pojítka na tehdy dostupné technologii WIFI 2,4 GHz.

V roce 2006 proběhla ustavující schůze občanského sdružení Třešňovec.net .Vystřídali jsme několik poskytovatelů včetně operátora mobilních telefonů. Byla to průkopnická doba, výpadky, malá rychlost, napadení viry.

V roce 2007 již mělo sdružení 49 členů a pro jistotu dva zdroje dat ADSL modem a radiové připojení na Omegatech. V dalším roce se začala rozšiřovat páteřní sít na frekvenci 5GHz a rozjel se první server. Tento skok do čistého pásma umožnil spolehlivý provoz na mnoho dalších let, měli jsme úložiště dat a vlastní SMTP server pro poštu. Připojovací body se přesouvají z 2,4 GHz na 5 GHz.

Síť se postupně rozšiřovala hlavně směrem na Dolní Třešňovec. Zvýšením datového toku a velkým obsazením pásma 5 GHz se kolem roku 2014 stávají některé páteřní spoje nespolehlivé, proto jsme investovali do profesionálních pojítek na 10 a 17 GHz.

Parametry připojení se průběžně zlepšují a optimalizují, v současné době nabízíme datově neomezené připojení do sítě, obousměrná symetrická rychlost internetu 12Mb pro členy na AP 5GHz, 6Mb na AP 2,4GHz.

Každý člen sdružení může využívat spojení s dalšími členy, sdílet data, zkoušet síťové aplikace, podílet se na výstavbě spojů, využívat veřejné adresy, pracovat jako správce oblasti, nebo člen výboru.

 

 

 

I. Základní ustanovení

Název Zapsaného spolku:   Třešňovec.NET z. s., dále jen „Zapsaný spolek“

Sídlo:                                      Horní Třešňovec 225, 563 01 Lanškroun

Zapsaný spolek je dobrovolný, nezávislý a neziskový.

Zapsaný spolek je právnickou osobou.

II. Poslání a cíle Zapsaného spolku

 1. Základním cílem Třešňovec.NET z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér.
 2. Zapsaný spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:
  • výzkum a vývoj technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,
  • vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,
  • rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií,
  • poskytování poradenské a konzultační služby členům,
  • expertní a publikační činnost,
  • získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování Zapsaného spolku a jeho projektů,
  • spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

III. Členství

 1. Členství v Zapsaném spolku rozlišujeme ve dvojí úrovni: řádné a čestné.
 2. Členem se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba za účelem připojení a tvorby sítě.
 3. Každý člen Zapsaného spolku má právo do sítě Třešňovec.NET připojit libovolné množství vlastních zařízení (počítačů), které jsou v jednom objektu , místě bydliště člena.   Technické detaily připojení dohodne se správcem příslušné oblasti. Připojením do sítě má právo síť používat; musí přitom dodržet „Pravidla sítě Třešňovec.NET “. V případě zájmu má přístup na hlavní počítač v síti, který poskytuje další rozšířené služby.   Hlavní počítač je majetkem Zapsaného spolku a jeho provoz a údržba je financována z členských příspěvků.
 4. Čestné členství se uděluje rozhodnutím Výkonného výboru a může být uděleno pouze řádnému členovi.
 5. Výše členských příspěvků řádných a čestných členů může být Výkonným výborem stanovena v různé výši.
 6. O přijetí za člena Zapsaného spolku rozhoduje správce příslušné oblasti, toto členství vzniká dnem přijetí za člena a zápisem do evidence členů Zapsaného spolku v příslušné oblasti.
 7. Dokladem o členství je přihláška vydaná Správcem oblasti.
 8. Při přijetí nový člen potvrzuje svůj souhlas se “Stanovami Třešňovec.NET z. s.” a s “Pravidly sítě Třešňovec.NET” zasláním prvního členského příspěvku na účet Zapsaného spolku a podpisem přihlášky .
 9. Členství zaniká:
  • vystoupením člena – písemným oznámením,
  • úmrtím člena,
  • zánikem Zapsaného spolku,
  • vyloučením ze Zapsaného spolku rozhodnutím Správce oblasti, ke které je připojen.
 10. Čestné členství zaniká rozhodnutím Výkonného výboru.
 11. Při ukončení členství nevzniká členovi nárok na vrácení členských příspěvků.

IV. Práva a povinnosti členů

 1. Práva člena:
  1. Podílet se na činnosti Zapsaného spolku.
  2. Být volen do orgánů Zapsaného spolku po dosažení 18 let věku.
  3. Volit členy Výkonného výboru a revizní a kontrolní komisi.
  4. Obracet se na orgány Zapsaného spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
  5. Vyžádat si informace ohledně hospodaření, které musí být poskytnuty Výkonným výborem do 14 dnů od doručení písemné žádosti na adresu sídla Zapsaného spolku.
 1. Povinností člena:
  1. Dodržovat stanovy Zapsaného spolku.
  2. Hájit dobré jméno Zapsaného spolku.
  3. Sledovat dění v Zapsaném spolku.
  4. Podílet se na financování cílů Zapsaného spolku formou pravidelných, měsíčních členských příspěvků. Příspěvek musí být vždy do 15. dne v měsíci na účtu Zapsaného spolku. Výše příspěvku je stanovena usnesením Výkonného výboru – toto se netýká členů čestných.
  5. Svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je v Zapsaném spolku pověřen.
  6. Dokončit vždy práci nebo činnost, kterou na sebe převzal, bez zbytečného odkladu.
  7. Dodržovat „Pravidla sítě Třešňovec.NET“, která budou stanovena Výkonným výborem.
  8. V případě instalace zařízení (antén, kabelů ap.) mít povolení od majitele či správce objektu, kde bude zařízení umístěno. Za toto nese plnou odpovědnost pouze člen Zapsaného spolku, nikoli celý Zapsaný spolek.

V. Orgány Zapsaného spolku

Orgány Zapsaného spolku jsou: Valná hromada, Výkonný výbor, Správci oblastí

 1. Valná hromada
  • Valná hromada tvořená všemi členy je základním a nejvyšším orgánem Zapsaného spolku.
  • Valnou hromadu svolává předseda Zapsaného spolku nejméně jednou ročně, nebo když o to požádá alespoň polovina členů Zapsaného spolku nebo dvoutřetinová většina Správců oblastí.
  • Pozvánka na Valnou hromadu musí být odeslána Výkonným výborem členům Zapsaného spolku e-mailem nejpozději 14 dní před plánovaným termínem Valné hromady a zároveň umístěna na příslušné webové stránky z. s.. www.tresnovec.net.
  • Valná hromada schvaluje výroční zprávu, zprávu o hospodaření a zprávu revizní a kontrolní komise Zapsaného spolku za příslušné období
  • Valná hromada volí na příslušné období členy výkonného výboru a 3 členy revizní a kontrolní komise, kteří podávají zprávu o revizi a hospodaření nejméně jedenkráte ročně na valné hromadě. Další revize bude vždy při změně pokladníka.
  • Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Tato podmínka odpadá po půlhodinové čekací době, kdy je valná hromada usnášeníschopná těmi členy, kteří jsou přítomni.
  • Při hlasování rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů (ve smyslu bodu f)), hlasovat lze pouze při osobní účasti člena. Zastoupení člena není přípustné.
  • Valná hromada se koná vždy v obci Horní Třešňovec.
  • Valná hromada rozhoduje o změnách stanov Zapsaného spolku, ovšem pouze při zachování ustanovení II .
  • Valná hromada rozhoduje o zrušení Zapsaného spolku. Současně rozhodne o vyrovnání všech závazků a naložení s majetkovým zůstatkem Zapsaného spolku. O majetkovém zůstatku musí být rozhodnuto před zrušením Zapsaného spolku. O zrušení Zapsaného spolku podá předseda zprávu na krajský soud nejpozději do 15 dnů. 
 2. Výkonný výbor
  • Výkonný výbor je výkonným orgánem Zapsaného spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě a řídí činnost Zapsaného spolku mezi zasedáními Valné hromady.
  • Výkonný výbor má nejméně tři členy, počet jeho členů je vždy lichý.
  • Funkční období výkonného výboru začíná dnem zvolení člena Zapsaného spolku do funkce člena výboru a končí zvolením nového výkonného výboru.
  • Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu, který je statutárním zástupcem Zapsaného spolku, jednatele, pokladníka a jmenuje správce oblasti.
  • Výkonný výbor svolává předseda Zapsaného spolku, v jeho nepřítomnosti jednatel, oznámením ostatním členům výkonného výboru na jejich email.
  • Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna dvoutřetinová většina jeho členů a rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech jeho členů.
  • Výkonný výbor koordinuje činnost Zapsaného spolku, jeho hospodaření a stanovuje výši členských příspěvků.
  • Organizační změny zveřejňuje výkonný výbor na webových stránkách www.tresnovec.net.
  • Výkonný výbor svolává Valnou hromadu, zpracovává podklady pro rozhodování Valné hromady.
 3. Správce oblasti
  • Správcem oblasti se stává ten člen, který se stará o připojení dané správní oblasti k ostatním správním oblastem, propojení uživatelů v této správní oblasti a byl jmenován výkonným výborem.
  • Správce oblasti je výkonným orgánem ve vztahu k těm členům, kteří jsou připojeni v jeho oblasti, je odpovědný výkonnému výboru.
  • Správce oblasti řeší financování společné síťové infrastruktury s Výkonným výborem.
  • Správce oblasti má k dispozici informace o vysílacích výkonech jednotlivých rádiových zařízení oblasti a dbá na dodržení podmínek platných generálních licencí ČTÚ při provozování radiových zařízení.
  • Správce oblasti přijímá nové členy Zapsaného spolku a vede evidenci členů ve své správní oblasti.
  • Správce oblasti informuje všechny členy v dané oblasti o rozhodnutích Výkonného výboru, o změnách v síti, které se jich týkají a o dalších věcech, které stanoví usnesení Valné hromady.
  • Funkce Správce oblasti zaniká odstoupením správce oblasti, zánikem správní oblasti, nebo odvoláním Výkonným výborem.
  • Odstoupí-li Správce oblasti, musí svou funkci předat jinému členovi, kterého jmenuje Výkonný výbor.  Neučiní-li tak, výkonný výbor jmenuje nového správce oblasti, rozhodne o sloučení s jinou oblastí, nebo o zrušení oblasti.

Správce oblasti není zodpovědný za chování ostatních členů v oblasti. Chováním členů se zde rozumí zejména dodržování „Stanov Třešňovec.NET z. s.“ a „Pravidel sítě Třešňovec.NET“.

VI. Správní oblast

 1. Nová správní oblast se zřizuje na základě souhlasu nadpoloviční většiny ostatních správců oblastí.
 2. Zánik správní oblasti může nastat hlasováním ostatních správců oblastí – k zániku je třeba nadpoloviční většiny všech správců oblastí.
 3. Správní oblastí (dále i dříve jen „oblast“) se rozumí topologicky ucelená část sítě Třešňovec.NET. Členové Zapsaného spolku, připojení do sítě v této oblasti, jsou členy této oblasti. Oblast může, ale nemusí být propojená s ostatními oblastmi (může tvořit „ostrov“).

Oblast má právě jednoho správce oblasti.

VII. Zásady hospodaření

 1. Zapsaný spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem, jehož zdroji jsou zejména členské příspěvky, dary, odkazy, granty, příspěvky fyzických a právnických osob.
 2. Za hospodaření Zapsaného spolku zodpovídá výkonný výbor, který předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.
 3. Finanční prostředky jsou uloženy u finančního ústavu a může s nimi nakládat pokladník na základě zmocnění výkonným výborem Zapsaného spolku v souladu se stanovami. Podpisovým právem disponují členové výkonného výboru, a to vždy ve dvojici. O hospodaření a finančních operacích vede evidenci pokladník.
 4. Majetek Zapsaného spolku může být užíván pouze k plnění cílů spolku viz bod II.

VIII. Zánik Zapsaného spolku

 1. Zapsaný spolek zaniká rozhodnutím valné hromady o zrušení Zapsaného spolku, sloučením s jiným spolkem (subjektem), v případě poklesu počtu členů pod zákonnou mez nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.

Pokud Zapsaný spolek zaniká, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.

Stanovy byly schváleny na zasedání valné hromady v Horním Třešňovci dne 29. 11. 2017.  

 

V Horním Třešňovci dne 29. listopadu 2017

 

 

Ing. Lubomír Cink                                                                             Lukáš Marek 

předseda spolku                                                                              jednatel spolku